Recent Entries

  • Porter phân tích về mô hình kim cương

    Porter phân tích về mô hình kim cương cách tiếp cận này xem xét những cụm ngành công nghiệp, có trình độ khó khăn của một doanh nghiệp mang liên quan tới việc thực hiện của những doanh nghiệp khác và...